در مباحث دکوراسیون داخلی، چه در فضاهای مسکونی و چه در فضاهای تجاری و اداری، انتخاب نوع وجنس پارچه مصرفی از ارکان بسیار مهم به شمار می رود. زمانی که بحث در مورد کالای خواب و مسائل مربوط به آن باشد.